Create Columns

        Tworzy kolumny tekstowe.

        Inside   - lewy margines
        Outside  - prawy margines
        Top      - górny margines
        Bottom   - dolny margines

        Number of Columns Across       - liczba kolumn na stronach

        Space Beetwen Columns (gutter) - odstęp między kolumnami
        On Pages From ... To ...       - Od strony ... do strony ...

        Link Columns  - opcjonalne połączenie między kolumnami.