MigraphOCR HelpMigraphOCR - Pomoc
wersja 1.0
Copyright Š 1998Ikona programu

Tool Types:
CUSTOM=N - ustawienie rozmiaru ekranu
WIDTH=640 - parametry stałe ekranu
HEIGHT=512 - parametry stałe ekranu
OVERSCAN=N - włączenie, wyłączenie OVERSCAN'u
PLANES=2 - bitplany
AUTO_DETECT=Y
SCREEN_SCAN=Y
LACE_SCAN=Y

Po uruchomieniu z ikony ukazuje się program główny.
Elementy w ToolBox.
Od góry:
- zaznaczanie obszaru do przetworzenia na tekst za pomocą prostokąta,
- zaznaczanie obszaru do przetworzenia na tekst za pomocą linii,
- strzałka do uaktywniania zaznaczonego, bądź zaznaczonych obiektów,
Niżej:
- zaznaczanie tekstów opływających rysunek, łączenie ramek,
- zaznaczanie grafik do wymazania.
Na dole:
- ustawianie konfiguracji,
- wczytywanie graficznego pliku z tekstem,
- dokonywanie przekształcenia grafiki na tekst.
Najniższe elementy:
- skala widoczności grafiki: cała, 100% i 200% powiększenie,
- obszar widoczny rysunku w pomniejszeniu, do przesuwania obrazu tekstu.

Menu na górnej belce.

MI_OCR
    Info - informacja o programie i autorach
    Palette AP - ustawianie kolorystyki programu
                  OK - zatwierdzenie ustawień
                  Default - ustawienia domyślne
                  Reset - zerowanie ustawień
                  Cancel - wyjście z ustawień
FILE
    --Graphic--
    Load File AL
    Save Region AG
    Load... - wczytanie ustawień
    --Default Settings--
    Save AD - zapis ustawień
    Save As... - zapis ustawień specjalnych
    Current... AI - aktualne ustawienia programu
    Quit AQ - wyjście z programu
SCAN
    Start Scan AS - skanowanie tekstu na bieżąco
    Settings... - ustawienia skanowania bieżącego
                  Type - typ skanera:ręczny, automatyczny, mieszany
                  DPI - rozdzielczość skanowania
                  Length - długość skanowanego tekstu
                  Portrait/Landscape - kierunek skanowania: wzdłuż, wszeż
                  Scan - skanowanie
                  Set DPI - zbadanie możliwości skanera
                  OK - zatwierdzenie ustawień
CLIP
    Undo AU - 1 poziom
    Delete Del
    Select All AA
    Sort Order
    Erase Graphic AE - wymazywanie zaznaczonego obszaru
      0 Text Regions - ilość zaznaczonych obszarów
PROCESS
    Control Panel... AC - główne ustawienia programu
                  - Input
                      Settings (Scanner,File) - źródło grafiki: skaner,plik
                      File Mask (IFF,IMG,TIF,#?)- grafika w formacie IFF, IMG, TIF, nieznanym
                  - Output
                      Text Format - dane wyściowe w postaci pliku ASCII
                      Text Filename - nazwa pliku wyjściowego
                      New - nowy plik
                      Append - dołączanie nowych tekstów do istniejącego
                      Paragraph - tekst w jednym wersie
                      Line - tekst w wersach tak jak w oryginale
                      Editor Name - jaki edytor tekstu
                      Run Editor After text Save - czy uruchamiać edytor tekstu przed zapisem danych
                      Graphic Format (TIF,IFF) - wyjściowy format pliku graficznego
                  - Document
                      Language - język do skanowania
                      Dictionary - plik pamięci znaków graficznych (*.ALD)
                        New - tworzenie nowego
                        Append - dołączenie do istniejącego
                      Read - czytanie bez zapisu nowych znaków
                  - Text
                      Small - mała wielkość
                      Normal - normalna wielkość
                  - Pitch
                      Fixed -
                      Proportiona -
                      Interactive Learning - program uczy się na bieżąco nowych znaków
                  - Temp Path
                      Path - ścieżka dostępu do danych wejściowych lub wyjściowych
                  Get Image - wyjście z panelu i wczytanie grafiki
                  OK - zatwierdzenie zmian
                  Cancel - porzucenie zmian
    OCR AO - przekształcenie grafiki na tekst
                  Górne okno - tekst po przekształceniu
                  Okno niżej - tekst nie rozpoznany prawidłowo
                  Małe okno - tekst do wprowadzenia, za pomocą klawisza Backspace zwiększamy ilość znaków do wpisania
                  Stop - zanieczanie OCR-u
                  Auto - automatyczne przekształcanie grafiki na tekst, nie zalecane
                  F1 Undo - cofnięcie posunięcia, wielo poziomowe
                  F2 Delete - kasowanie tekstu w Środkowym oknie
                  F3 Confirm - zatwierdzenie przypuszczenia odczytanego tekstu, zgadzamy się z programem
                  F9 Train - uczenie się
                  F10 Accept - automatyczna akceptacja zmian, i zapis na dysk, nie zalecane
                  Ilość rozpoznanych wyrazów
                  Ilość rozpoznanych liter
                  Podczas zapisu

    Rotate      |
      Left      |
      Right     |
    Invert      >podmenu Page
    Flip        |
      Horizontal |
      Vertical  |

VIEW
    Zoom Full F
    100% 1
    200% 2
    Show Order? - numerki przy zaznaczonych obiektach