MaxonCAD

wersja 0.8a

Opis programu do projektowania na podstawie artykuţˇw z "Amigowca", "Magazynu Amiga" i jeszcze kilku innych.


Chciaţby przypomnieŕ stary, lecz wedţug mnie bardzo skuteczny, program do wykonywania projektˇw i rysunkˇw technicznych.
Mowa tutaj o programie do CAD, czyli tytuţowym bohaterze "MaxonCAD".


IstniejÔ dwie wersje programu, v1.1 i v2.0.
v1.1 - 3 dyskietki.
v2.0 - do systemu 2.0
Przestrze´ pracy MaxonCAD to maksymalnie 1000x1000 metrˇw kwadratowych.
Po uruchomieniu programu pojawia siŰ informacja o producencie, listwa z rozwijanym menu oraz okno z ikonami podstawowych funkcji rysunkowych. Z lewej strony okna listwa do zmiany powiŰkszenia, u doţu i z prawej strony - przesuwanie rysunku. WÔski pasek u gˇry ekranu podzielony jest na dwa obszary.
W pierwszym z nich okre˘lane sÔ wspˇţrzŰdne poţoűenia kursora graficznego (w ukţadzie prostokÔtnym: X,Y oraz w ukţadzie biegunowym: R,W; gdzie R-promie´, W-kÔt),
w drugim natomiast pojawia siŰ nazwa aktualnie wybranej opcji porgramu.
Poţoűenie kursora podawane jest wzglŰdem punktu zerowego, ktˇry moűemy dowolnie ustawiaŕ. W tym celu naleűy z menu "Hilfen" wybraŕ opcjŰ "Neuer Nullpunkt". W miejsce kursora pojawi siŰ symboliczny ukţad wspˇţrzŰdnych, ktˇry najlepiej umie˘ciŕ w rogu naszego rysunku, gdyű bŰdzie to niezwykle przydatne przy okre˘laniu jego wymiarˇw.
Ustawienie parametrˇw pracy programu:
Program w oknie na systemie:
w tooltypes - "WORKBENCH=TRUE"

Einstelen


Hilfen
Bema▀ung Zeichen Opis menu.
0 - Zeichnung: Rysunek
 • neue Zeichnung.. - nowy rysunek: podajemy nazwŰ rysunku(Name) i podziaţkŰ (Ma▀stab: standardowo 1:1)
 • Zeichnung laden.. AO- ţaduj rysunek
 • Zeichnung hinzuladen.. - doţÔczanie innego rysunku do istniejÔcego
 • Zeichnung speichern AS- zapisanie rysunku
 • Zeichnung speichern als..- zapisanie rysunku jako elementu:
  "Alle Ebebnen" - wszystkich poziomˇw
  "Sichtbare Ebenen"- widocznej czۢci
  "Aktieve Ebenen" - aktywnej czۢci
 • Ma▀stab ńndern.. - zmiana podziaţki rysunku
 • Statistik.. - dane o projekcie
 • Zeichnung ausgeben >> - wysţanie do ...
 • Info.. - wersja oraz autor programu
 • MaxonCAD beenden - wyj˘cie z programu

  1 - Ebene: poziomy rysunku (jak nakţadanie folii)

  2 - Symbole: symbole elementˇw

  3 - Zeichnen: rysowanie/kre˘lenie

  4 - Bema▀ung: wymiarowanie

  5 - Bearbaiten: Edycja

  6 - Hilfen: Pomoc

  7 - Einstellen: Ustawienia, preferencje

  Opis ToolBox'a.
  1 - Undo - wycofanie ostatnio wprowadzonej komendy,
  2 - dezaktywacja wcze˘niej wybranego obiektu,
  3 - aktywacja obiektu,
  4 - utworzenie grupy,
  5 - znajd˙ ˘rodek i prowad˙ od niego krzywÔ,
  6 - wykreslenie dowolnej krzywej z punktu przeciŰcia dwˇch obiektˇw,
  7 - poczÔtek kre˘lenia w poţowie odlegţo˘ci miŰdzy zaznaczonymi punktami,
  8 - poczÔtek kre˘lenia w punkcie styczno˘ci,
  9 - rysowanie linii prostych rˇwnolegţych do osi wspˇţrzŰdnych,
  10 - grid ON/OFF,
  11 - dowolna krzywa,
  12 - linie proste:
  13 - okrŰgi:
  14 - ţuki:
  15 - elipsy:
  16 - kreskowanie obiektu:
  17 - Text, tekst w dowolnym miejscu arkusza:
  18 - linie wymiarowe:
  19 - Edit, edycja obiektˇw:
  20 -
  21 - wybˇr rodzaju i grubo˘ci linii
  22 - aktualnie dostŰpne kolory


  12 - linie proste:
  A1: linia miŰdzy dwoma punktami,
  A2: rˇwnolegţa do danej prostej,
  A3: prostopadţa i przechodzÔca przez dowolny punkt,
  A4: prostopadţa i przechodzÔca przez punkt danej prostej,
  A5: styczna do okrŰgu i przechodzÔca przez dowolny punkt,
  A6: styczna do okrŰgu i przechodzÔca przez wskazany punkt okrŰgu,
  A7: prosta styczna do dwˇch okrŰgˇw,
  A8: rˇwnolegţe przemieszczenie prostej - tak, by byţa styczna do okrŰgu,


  13 - okrŰgi:
  A1: przy pomocy promienia,
  A2: przy pomocy ciŰciwy,
  A3: przy pomocy dwˇch ciŰciw,
  A4: okrÔg styczny do danej prostej,
  A5: okrÔg styczny do dwˇch danych prostych,
  A6: przesuwanie okrŰgu do miejsca gdzie bŰdzie styczny do dwˇch prostych,


  14 - ţuki:
  A1: za pomocÔ promienia i punktˇw ko´cowych,
  A2: j.w. ale najpierw punkty a potem promie´,
  A3: za pomocÔ dwˇch ciŰciw,
  A4: ţuk styczny do danej krzywej,
  A5: ţuk ţÔczÔcy dwie proste,
  A6: przesuw ţuku do p. styczno˘ci z dwiema prostymi,


  15 - elipsy:
  A1: za pomocÔ promienia,
  A2: j.w. ale potem moűna jÔ obracaŕ,
  A3: za pomocÔ ˘rednicy,


  16 - kreskowanie obiektu:
  A1: wskazanie obiektu do kreskowania,
  A2: zaznaczenie dowolnego, zamkniŰtego obszaru,
  A3: uruchamia kreskowanie,


  17 - Text, tekst w dowolnym miejscu arkusza:
  A1: (Zeichnen/Text/LinksbŘnding)
  A2: (Zeichnen/Text/Mitting)
  A3: (Zeichnen/Text/RechtsbŘnding)
  A4: (Zeichnen/Text/Ansetzen)


  18 - linie wymiarowe:
  A1: wymiarowanie wielko˘ci liniowych w kierunkach rˇwnolegţych do osi wspˇţrzŰdnych (wzglŰdem ktˇrych podawane jest poţoűenie kursora),
  Wstawianie wymiaru polega na wskazaniu trzech punktˇw:
  I i II punkt - umiejscawiajÔ koe mierzonego odcinka
  III punkt - poţoűenie linii wymiarowej
  A2: wymiarowanie wielko˘ci liniowych w dowolnym kierunku,
  A3: wymiarowanie ˘rednic,
  A4: wymiarowanie ţukˇw, podajemy promie´ krzywizny,
  A5: kÔty, podajemy wierzchoţek i dwa punkty z ramion,
  UWAGA: przy wymiarowaniu dostŰpne sÔ z klawiatury dwa dodatkowe znaki:
  symbol ˘rednicy Alt+O ě w CED'zie Alt+Ctrl+Shift+O
  znak plus/minus Alt+Z Ô Alt+=


  19 - Edit, edycja obiektˇw:
  A1: gumka,
  A2: noűyczki, dzielenie obiektu na czۢci przez dostawianie nowych punktˇw,
  A3: obcinanie niepotrzebnych linii,
  A4: ţÔczenie dwˇch elementˇw ţukiem, wystajÔce czۢci poza krzywÔ sÔ obcinane,
  A5: przesuniŰcie grupy o dany wektor
  A6: Drehen
  A7: Spiegeln
  A8: kopiowanie i skalowanie obiektu wzgl. obranego punktu


  20 -
  A1: Korzystanie ze stworzonych bibliotek
  A2: Korzystanie ze stworzonych rysunkˇw (elementˇw) zapisanych opcjÔ "Zeichnung/Zeichnung hinzuladen.."


  21 - wybˇr rodzaju i grubo˘ci linii

  22 - aktualnie dostŰpne kolory