Strona główna
Spis poleceń HTML | Wstęp | Etykieta webmastera | HTML dla bardzo początkujących | Struktura dokumentu | Czcionki | Elementy blokowe | Odsyłacze | Wykazy | Grafika i multimedia | Tabele | Style | Ramki | Pływające ramki | Formularze | Znaki specjalne | Kolory | Ankieta
Księga gości | Wprowadzenie do JavaScript | Przydatne skrypty | Response-O-Matic | Liczniki wizyt | Kilka słów o narzędziach | Leksykon webmastera | Wprowadzenie do FrontPage Express | Jak publikować w języku Esperanto? | Tworzenie stron z ActiveX | Tworzenie stron z HTML Help Java Applet | Narzędzia ICQ | Zasoby webmasterskie

Predefiniowane wartości kolorów

autor: Paweł Stokowski

Wszystkie znajdujące się w poniższej tabeli wartości kolorów mogą być używane w języku HTML i JavaScript do definiowania kolorów tekstu i tła za pomocą alinkColor, bgColor, fgColor, linkColor, vlinkColor albo z wykorzystaniem metody fontColor. Tabela zawiera wszystkie predefiniowane nazwy kolorów oraz ich składowe RGB (czerwony, zielony, niebieski) w zapisie szesnastkowym.

Źródło: CHIP Special nr 3 pt. "HTML i Java" strona 150 i 151 ( Kwiecień 1997r. )

Kolor

Nazwa angielska

Definica RGB

Symbol

czerwony zielony niebieski
KOLOR
KOLOR
  aliceblue F0F8FF 240 248 255
KOLOR
KOLOR
  antiquewhite FAEBD7 250 235 215
KOLOR
KOLOR
  agua 00FFFF 0 255 255
KOLOR
KOLOR
  aquamarine 7FFFD4 126 255 212
KOLOR
KOLOR
  azure F0FFFF 240 255 255
KOLOR
KOLOR
  beige F5F5DC 245 245 220
KOLOR
KOLOR
  bisque FFE4DC 255 228 220
KOLOR
KOLOR
  black 000000 0 0 0
KOLOR
KOLOR
  blanchedalmond FFEBCD 255 235 205
KOLOR
KOLOR
  blue 0000FF 0 0 255
KOLOR
KOLOR
  blueviolet 8A2BE2 138 43 226
KOLOR
KOLOR
  brown A52A2A 165 42 42
KOLOR
KOLOR
  burlywood DEB887 222 184 135
KOLOR
KOLOR
  cadetblue 5F9EA0 95 158 160
KOLOR
KOLOR
  chartreuse 7FFF00 127 255 0
KOLOR
KOLOR
  chocolate D2691E 210 105 30
KOLOR
KOLOR
  coral FF7F50 255 127 80
KOLOR
KOLOR
  cornflowerblue 6495ED 40 149 237
KOLOR
KOLOR
  cornsilk FFF8DC 255 248 220
KOLOR
KOLOR
  crimson DC143C 220 20 60
KOLOR
KOLOR
  cyan 00FFFF 0 255 255
KOLOR
KOLOR
  darkblue 00008B 0 0 139
KOLOR
KOLOR
  darkcyan 008B8B 0 139 139
KOLOR
KOLOR
  darkgoldenrod B8860B 184 134 11
KOLOR
KOLOR
  darkgray A9A9A9 169 169 169
KOLOR
KOLOR
  darkgreen 006400 0 100 0
KOLOR
KOLOR
  darkkhaki BDB76B 189 183 107
KOLOR
KOLOR
  darkmagenta 8B008B 139 0 139
KOLOR
KOLOR
  darkolivegreen 556B2F 85 107 47
KOLOR
KOLOR
  darkorange FF8C00 255 140 0
KOLOR
KOLOR
  darkorchid 9932CC 153 50 204
KOLOR
KOLOR
  darkred 8B0000 139 0 0
KOLOR
KOLOR
  darksalmon E9967A 233 150 122
KOLOR
KOLOR
  darkseagreen 8FBC8F 143 188 143
KOLOR
KOLOR
  darkslateblue 483D8B 72 61 139
KOLOR
KOLOR
  darkslategray 2F4F4F 47 79 79
KOLOR
KOLOR
  darkturquoise 00BFFF 0 191 255
KOLOR
KOLOR
  darkviolet 9400D3 148 0 211
KOLOR
KOLOR
  deeppink FF1493 255 20 147
KOLOR
KOLOR
  deepskyblue 00BFFF 0 191 255
KOLOR
KOLOR
  dimgray 696969 105 105 105
KOLOR
KOLOR
  dodgerblue 1E90FF 30 144 255
KOLOR
KOLOR
  firebrick B22222 178 34 34
KOLOR
KOLOR
  floralwhite FFFAF0 255 250 240
KOLOR
KOLOR
  forestgreen 228B22 34 139 34
KOLOR
KOLOR
  fuchsia FF00FF 255 0 255
KOLOR
KOLOR
  gainsboro DCDCDC 220 220 220
KOLOR
KOLOR
  ghostwithe F8F8FF 248 248 255
KOLOR
KOLOR
  gold FFD700 255 215 0
KOLOR
KOLOR
  goldenrod DAA520 218 165 32
KOLOR
KOLOR
  gray 808080 128 128 128
KOLOR
KOLOR
  green 008000 0 128 0
KOLOR
KOLOR
  greenyellow ADFF2F 173 255 47
KOLOR
KOLOR
  honeydew F0FFF0 240 255 240
KOLOR
KOLOR
  hotpink FF69B4 255 105 180
KOLOR
KOLOR
  indianred CD5C5C 205 92 92
KOLOR
KOLOR
  indigo 4B0082 75 0 130
KOLOR
KOLOR
  ivory FFFFF0 255 255 240
KOLOR
KOLOR
  khaki F0E68C 240 230 140
KOLOR
KOLOR
  levender E6E6FA 230 230 250
KOLOR
KOLOR
  levenderblush FFF0F5 255 240 245
KOLOR
KOLOR
  lawngreen 7CFC00 124 252 0
KOLOR
KOLOR
  lemonchiffon FFFACD 255 250 205
KOLOR
KOLOR
  lightblue ADD8E6 173 216 230
KOLOR
KOLOR
  lightcoral F08080 240 128 128
KOLOR
KOLOR
  lightcyan E0FFFF 224 255 255
KOLOR
KOLOR
  lightgoldenrodyellow FAFAD2 250 250 210
KOLOR
KOLOR
  lightgreen 90EE90 144 238 144
KOLOR
KOLOR
  lightgrey D3D3D3 211 211 211
KOLOR
KOLOR
  lightpink FFB6C1 255 182 193
KOLOR
KOLOR
  lightsalmon FFA07A 255 160 122
KOLOR
KOLOR
  lightseagreen 20B2AA 170 178 32
KOLOR
KOLOR
  lightskyblue 87CEFA 135 206 250
KOLOR
KOLOR
  lightslategray 778899 119 136 153
KOLOR
KOLOR
  lightsteelblue B0C4DE 176 196 222
KOLOR
KOLOR
  lightyellow FFFFE0 255 255 224
KOLOR
KOLOR
  lime 00FF00 0 255 0
KOLOR
KOLOR
  limegreen 32CD32 50 205 50
KOLOR
KOLOR
  linen FAF0E6 250 240 230
KOLOR
KOLOR
  magenta FF00FF 255 0 255
KOLOR
KOLOR
  maroon 800000 128 0 0
KOLOR
KOLOR
  mediummaquamarine 66CDAA 102 205 170
KOLOR
KOLOR
  mediumblue 0000CD 0 0 205
KOLOR
KOLOR
  mediumorchid BA55D3 186 85 211
KOLOR
KOLOR
  mediumpurple 9370DB 147 112 219
KOLOR
KOLOR
  mediumseagreen 3CB371 60 179 113
KOLOR
KOLOR
  mediumslateblue 7B68EE 123 104 238
KOLOR
KOLOR
  mediumspringgreen 00FA9A 0 250 154
KOLOR
KOLOR
  mediumturquoise 48D1CC 72 209 204
KOLOR
KOLOR
  mediumvioletred CD1585 205 21 133
KOLOR
KOLOR
  midnightblue 191970 25 25 112
KOLOR
KOLOR
  mintcream F5FFFA 245 255 250
KOLOR
KOLOR
  mistyrose FFE4E1 255 228 225
KOLOR
KOLOR
  moccasin FFE4B5 255 228 181
KOLOR
KOLOR
  navajowhite FFDEAD 255 222 173
KOLOR
KOLOR
  navy 000080 0 0 128
KOLOR
KOLOR
  oldlace FDF5E6 253 245 230
KOLOR
KOLOR
  olive 808000 128 128 0
KOLOR
KOLOR
  olivedrab 6B8E23 107 142 35
KOLOR
KOLOR
  orange FFA500 255 165 0
KOLOR
KOLOR
  orangered FF4500 255 69 0
KOLOR
KOLOR
  orchid DA70D6 218 112 214
KOLOR
KOLOR
  palegoldenrod EEE8AA 238 232 170
KOLOR
KOLOR
  palegreen 98FB98 152 251 152
KOLOR
KOLOR
  palaturquoise AFEEEE 175 238 238
KOLOR
KOLOR
  palevioletred DB7093 219 112 147
KOLOR
KOLOR
  papayawhip FFEFD5 255 239 213
KOLOR
KOLOR
  peachpuff FFDAB9 255 218 185
KOLOR
KOLOR
  peru CD853F 205 133 63
KOLOR
KOLOR
  pink FFC0CB 255 192 203
KOLOR
KOLOR
  plum DDA0DD 221 160 221
KOLOR
KOLOR
  powderblue B0E0E6 176 224 230
KOLOR
KOLOR
  purple 800080 128 0 128
KOLOR
KOLOR
  red FF0000 255 0 0
KOLOR
KOLOR
  rosybrown BC8F8F 188 143 143
KOLOR
KOLOR
  royalblue 4169E1 29 105 225
KOLOR
KOLOR
  saddlebrown 8B4513 139 69 19
KOLOR
KOLOR
  salmon FA8072 250 128 114
KOLOR
KOLOR
  sandybrown F4A460 244 164 96
KOLOR
KOLOR
  seagreen 2E8B57 46 139 87
KOLOR
KOLOR
  seashell FFF5EE 255 245 238
KOLOR
KOLOR
  sienna A0522D 160 82 45
KOLOR
KOLOR
  silver C0C0C0 192 192 192
KOLOR
KOLOR
  skyblue 87CEEB 135 206 235
KOLOR
KOLOR
  slateblue 6A5ACD 205 90 205
KOLOR
KOLOR
  slategray 708090 112 128 144
KOLOR
KOLOR
  snow FFFAFA 255 250 250
KOLOR
KOLOR
  springgreen 00FF7F 0 255 127
KOLOR
KOLOR
  steelblue 4682B4 70 130 180
KOLOR
KOLOR
  tan D2B48C 210 180 140
KOLOR
KOLOR
  teal 008080 0 128 128
KOLOR
KOLOR
  thistle D8BFD8 216 191 216
KOLOR
KOLOR
  tomato FF6347 255 99 71
KOLOR
KOLOR
  turquoise 40E0D0 64 224 208
KOLOR
KOLOR
  violet EE82EE 238 130 238
KOLOR
KOLOR
  wheat F5DEB3 245 222 179
KOLOR
KOLOR
  white FFFFFF 255 255 255
KOLOR
KOLOR
  whitesmoke F5F5F5 245 245 245
KOLOR
KOLOR
  yellow FFFF00 255 255 0
KOLOR
KOLOR
  yellowgreen 9ACD32 154 205 50