DirectoryOpus - część 9 z 10


Jarosław Horodecki

Wersja HTML -
W poprzednim odcinku zdefiniowaliśmy kilka dodatkowych opcji, korzystając z różnych komend wewnętrznych DOpusa. Ponieważ komendy te dają bardzo duże możliwości definicji interesujących poleceń, warto chyba dokładniej się z nimi zapoznać.Jak zapewne pamiętamy, przy definiowaniu komendy umożliwiającej dokonanie zmiany sposobu sortowania katalogu skorzystaliśmy z jednego z najbardziej rozbudowanych wewnętrznych rozkazów DOpusa, nazwanego Modify. Rozkaz ten umożliwia dokonywanie z poziomu własnych komend wielu kompleksowych zmian w całej konfiguracji programu, bez konieczności wchodzenia do programu konfiguracyjnego. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak bardzo przydatna może się okazać ta funkcja, oczywiście odpowiednio wykorzystana.

Składnia tego rozkazu jest bardzo prosta:

Modify (nazwa) (wartość)

gdzie (nazwa) to nazwa funkcji, której działanie chcemy zmienić, a (wartość) to odpowiednie argumenty danej funkcji. Aby niepotrzebnie nie rozwlekać charakterystyki poszczególnych możliwych do dokonania za pomocą tego rozkazu zmian, wyszczególnię po prostu kolejne opcje, które umieścić można w polu (nazwa) wraz z przyjmowanymi przez nie argumentami.

BANKNUMBER -- umożliwia dokonanie zmiany zestawu gadżetów, aktualnie wyświetlanego w dolnej części ekranu DOpusa. Dzięki temu więc możliwe jest dokonanie zmiany zestawu jedynie poprzez naciśnięcie zdefiniowanego wcześniej gadżetu, jako argument podajemy tu oczywiście numer zestawu, jaki ma się pojawić na ekranie po zadziałaniu tej opcji. Za jej pomocą można na przykład zdefiniować komendę, umożliwiającą szybkie przejście do podanego numeru banku. W odpowiedniej linijce ekranu definicji gadżetów należy tylko wpisać następującą sekwencję:

Modify Banknumber {RsPodaj numer banku}

Oczywiście, gdy będziemy pytani o numer, należy wpisać odpowiednią liczbę. Wpisanie czegokolwiek innego spowoduje błędne działanie tej funkcji.

BUTTONROWS -- funkcja nie wymagająca chyba dokładniejszego opisu. Służy ona oczywiście do określenia liczby linii, poświęconych wyświetlanym w dolnej części ekranu gadżetom.

COPYFLAGS -- służy do zmieniania konfiguracji standardowej komendy COPY. Argument tej funkcji ma strukturę bitową, a składają się na niego opcje analogiczne do tych, umieszczonych w odpowiednim menu programu konfiguracyjnego. Można jednak skorzystać również z nieco prostszej metody, a mianowicie po prostu dodawać odpowiednie wartości odpowiadające włączeniu poszczególnych bitów (sposób ten będzie mógł być także wykorzystany w innych, opisywanych dalej funkcjach). I tak:
1 -- pozostawienie daty pliku źródłowego;
2 -- pozostawienie flag pliku źródłowego;
4 -- pozostawienie komentarza pliku źródłowego;
8 -- ustawienie bitu archiwizacji po skopiowaniu;
16 -- sprawdzenie ilości wolnego miejsca w katalogu docelowym.

Aby więc, na przykład, włączyć sprawdzanie wolnego miejsca przed skopiowaniem oraz kopiowanie daty pliku źródłowego, wystarczy dodać odpowiadające im wartości i podać ich sumę jako argument. W naszym przykładzie będzie to więc wyglądało w następujący sposób:

Modify Copyflags 17

ponieważ 16+1=17. Podobnie tworzymy wszelkie inne kombinacje.

DATEFORMAT -- podobnie jak COPYFLAGS odnosi się jednak do menu konfiguracji, dotyczącego ustawienia formatu wyświetlania daty.
1 -- format AmigaDOS-u;
2 -- format międzynarodowy;
4 -- format amerykański;
8 -- format angielski;
16 -- włączenie zamiany niektórych dat na "tomorrow", "today" itp.;
32 -- zegar dwunasto- lub dwudziestoczterogodzinny;

Postępujemy tu identycznie jak w wypadku poprzedniej funkcji.

DEFAULTTOOL -- ustawienie nazwy programu, który wpisany będzie do pola Default Tool ikony projektu, tworzonej przez opcję ADDICON. Jako argument podajemy tutaj właśnie łańcuch znaków, jaki ma być wpisany do tego pola.

DELETEFLAGS -- odnosi się do menu Operation/Delete w programie konfiguracyjnym.
1 -- zapytanie przed realizacją kasowania;
2 -- pytanie przed każdym kasowanym plikiem;
4 -- pytanie przed kasowaniem pełnego katalogu;
8 -- ignorowanie bitów zabezpieczenia przed kasowaniem.

Argumentem jest tu oczywiście suma powyższych opcji.

DIRFLAGS -- odnosi się do ekranu Directories z menu System programu konfiguracyjnego. Poszczególne flagi umożliwiają:
1 -- wczytywanie nowego katalogu do pustego bufora;
2 -- odświeżanie katalogów po zmianach dokonanych w nich przez inny task;
4 -- wykrywanie zmiany dyskietki w napędzie;
8 -- automatyczne odczytywanie zawartości dyskietki;
16 -- przeszukiwanie buforów przy wchodzeniu do katalogów;
32 -- ponowne czytanie nie uzypełnionych buforów;
64 -- przeszukiwanie buforów przy korzystaniu z Parent i Root;
128 -- rozszerzanie ścieżek dostępu.

DISPLAYLENGHT -- opcja LIST FORMAT z menu Operations, określanie długości poszczególnych pól wyświetlanych w oknach katalogowych. Funkcja ta ma aż trzy argumenty. Pierwszy to okno, do którego się ona odnosi:
1 -- aktualnie aktywne,
0 -- lewe,
1 -- prawe).
Drugi to typ zmienianego pola:
0 -- nazwa pliku,
1 -- komentarz,
2 -- typ pliku) oraz na końcu oczywiście długość danego pola.

ERRORFLAGS -- menu Operations/Errorcheck:
1 -- wyłączenie requesterów AmigaDOS-u;
2 -- wyświetlanie odpowiednich requesterów DOpusa.

FADEDELAY -- określenie czasu wygaszania obrazków, pokazywanych za pomocą wewnętrznej komendy Show. Argumentem jest tu czas wygaszania obrazka.

FILTER -- jako argument podajemy tu globalny wzór pliku, który stosowany będzie przez DOpus przy wczytywaniu katalogów do każdego z okienek.

FONT -- funkcja, służąca do zmieniania krojów czcionek wykorzystywanych przez DOpus. Przyjmuje trzy argumenty: numer czcionki do zmienienia, nazwa nowego kroju czcionki oraz jej wielkość. A oto dopuszczalne numery krojów czcionek:
0 -- ogólnego zastosowania;
1 -- okno katalogowe;
2 -- ekran wyświetlania tekstu;
3 -- gadżety;
4 -- rozwijane menu;
5 -- górna belka;
6 -- nazwy dysków;
7 -- listwa zegara;
8 -- requestery;
9 -- pola ścieżek dostępu;
10 -- okno zikonifikowane.

GENERALFLAGS -- odnosi się do menu Operation/General. Kolejne opcje to:
2 -- wyświetlanie informacji o plikach na górnej listwie;
8 -- reagowanie DOpusa na podwójne kliknięcie nad plikiem;
64 -- aktywacja okna po użyciu suwaka;
128 -- przenoszenie plików za pomocą myszy.

HELPFILE -- argumentem tej funkcji jest nazwa pliku pomocy (help) używanego przez DOpus. Argumentem jest tutaj oczywiście pełna ścieżka dostępu oraz nazwa wspomnianego pliku.

HIDEPATTERN -- określenie wzoru plików, które nie mają być pokazywane w oknach katalogowych.

ICONFLAGS -- odpowiednik menu Operations/Icons:
1 -- tworzenie ikon wraz z zakładaniem katalogów;
2 -- przeprowadzanie wszystkich działań na plikach, także na ich ikonach;
4 -- wybieranie ikon automatycznie z wybieraniem odpowiadających im plików.

ICONIFYFLAGS -- funkcja dotycząca ikonifikacji DOpusa. Poszczególne bity odpowiadają za:
1 -- pokazywanie ilości wolnej pamięci;
2 -- pokazywanie zajętości monitora;
4 -- daty;
8 -- czasu;
16 -- nieotwieranie okna;
32 -- tworzenie ikony na ekranie Workbencha;
64 -- ilość wolnej pamięci w bajtach;
128 -- skrótowe oznaczenie rodzaju pamięci (odpowiednio c: i f: dla pamięci Chip i Fast).

LISTFORMAT -- funkcja ta ma co najmniej dwa argumenty, służy do określenia formatu wyświetlanych w oknach katalogowych plików. Pierwszy argument oznacza, do którego okna dana funkcja ma się odnosić:
1 -- aktualnie włączone okno,
0 -- lewe,
1 -- prawe.
Po nim następują kolejne liczby, które składają się na sposób wyświetlania informacji o plikach. Poszczególne parametry to:
0 -- bez dodatkowych danych;
1 -- długość;
2 -- flagi;
3 -- data;
4 -- komentarz;
5 -- rodzaj pliku.

OUTPUTCMD -- komenda otwierająca okno Shella, jako argument oczywiście podajemy odpowiednią komendę Shella.

OUTPUTWINDOW -- definicja okna, używanego przez komendy AmigaDOS-u, wywoływane z poziomu DOpusa. Argumentem jest tutaj zwykła definicja okna, jak w AmigaDOS-ie.

REPLACEFLAGS -- określa sposób postępowania DOpusa podczas kopiowania po natrafieniu w katalogu docelowym na plik o tej samej nazwie, jaką ma plik kopiowany.
1 -- zawsze kasuje plik;
2 -- nigdy nie kasuje pliku;
4 -- kasuje tylko wtedy, gdy jest starszy od pliku kopiowanego;
8 -- pyta się przed skasowaniem pliku.

SCREENMODE -- określenie trybu graficznego, w jakim ma pracować DOpus. Jako argument podajemy:
1 -- otwiera okno na ekranie Workbencha;
2 -- otwiera ekran o parametrach identycznych z ekranem Workbencha.

W przypadku, gdy pracujemy pod kontrolą systemu 2.0 lub nowszego można także skorzystać z innych możliwości, jak na przykład:
32768 -- hi-res;
32772 -- hi-res interlace;
32800 -- super-hires;
32804 -- super-hires interlace;
333508 -- productivity;
233509 -- productivity interlace.

SCRDEPTH -- określa liczbę kolorów ekranu, określoną poprzez liczbę map bitowych, z jakich będzie korzystał DOpus. Odpowiednio dla 2, 3 lub 4 map bitowych otrzymujemy 4, 8 lub 16 kolorów.

SCREENFLAGS -- odnosi się do menu screen/screenmode programu konfiguracyjnego.
1 -- standardowa szerokość ekranu;
2 -- standardowa wysokość ekranu;
3 -- połowa wysokości ekranu.

SCRCLOCKFLAGS -- ustawienie opcji, znajdujących się w menu system/clocks programu konfiguracyjnego. Ustawienia dotyczące informacji wyświetlanej na dolnej listwie ekranu DOpusa.
1 - ilość wolnej pamięci RAM,
2 - wykorzystanie czasu procesora,
4 - data,
8 - czas,
64 - pamięć podawana w bajtach,
128 - skracanie nazw rodzajów pamięci (wyświetlane jest tylko c: i f:)

SCRH i SCRW -- odpowiada odpowiednio za wysokość oraz szerokość ekranu, o ile nie są użyte standardowe wielkości dla danego trybu graficznego. Jako argument podajemy oczywiście wybraną liczbę punktów.

SEPARATEMETHOD -- odpowiada menu operation/list formats w programie konfiguracyjnym. Podawane są dwa argumenty. Pierwszy z nich wyznacza okno katalogowe, do którego się odnosimy:
1 -- aktualne okno,
0 -- lewe,
1 -- prawe),
drugi natomiast to sposób ustawienia plików i katalogów w tym oknie.
0 -- katalogi i pliki przemieszane;
1 -- najpierw katalogi;
2 -- najpierw pliki.

SHOWDELAY -- jako argument podajemy tutaj czas, jaki DOpus ma odczekać po każdym wyświetlonym obrazku.

SHOWFREEFLAGS -- opcja ta umożliwia określenie sposobu pokazywania na ekranie ilości wolnego miejsca na danym urządzeniu:
1 -- w bajtach;
2 -- w kilo- lub megabajtach;
4 -- w blokach;
8 -- w procentach.

SHOWPATBITS -- opcja ta umożliwia włączenie bądź też wyłączenie wyświetlania plików z ustawionym bitem ukrycia. Jeżeli jako argument podamy "1", włączymy ukrywanie tych plików.

SORTFLAGS -- określa sposób sortowania plików w danym oknie katalogowym.
1 -- odwrotne sortowanie w lewym oknie;
2 -- odwrotne sortowanie w prawym oknie.

SORTMATHOD -- z opcji tej korzystaliśmy już w poprzedniej części naszego cyklu. Służy ona do ustawienia sposobu sortowania plików w danym oknie. NAleży podać dwa argumenty. Pierwszy z nich określa okno, w którym ma zostać dokonana zmiana (-1 -- aktywne w danym momencie okno,
0 -- lewe,
1 -- prawe.
Drugi argument określa sposób sortowania plików w oknie katalogowym:
0 -- według nazwy;
1 -- według wielkości;
2 -- według flag;
3 -- według daty;
4 -- według komentarza;
5 -- według rodzajów plików.

VIEWPLAYFLAGS -- funkcja zmieniająca działanie komend pokazujących obrazki oraz odgrywających sample i moduły.
1 -- czarne tło pomiędzy obrazkami;
2 -- wyłączenie filtra;
8 -- zapętlenie sampli;
16 -- ramki przy wyświetlaniu tekstu;
32 -- startowanie animacji z włączoną pauzą.

To już wszystko, co oferuje nam rozkaz Modify. Jest on najbardziej rozbudowany ze wszystkich, sądzę więc, iż w następnym odcinku naszego cyklu będziemy już w stanie zapoznać się z pozostałymi rozkazami wewnętrznymi DOpusa.