DirectoryOpus - część 6 z 10


Jarosław Horodecki

Wersja HTML -
Po omówieniu wszystkich opcji programu konfiguracyjnego, umożliwiających tworzenie własnych komend, przechodzimy do funkcji związanych z ustawieniem globalnych parametrów pracy programu. Tutaj również można wiele zmienić, aby Directory Opus w jak największym stopniu odpowiadał każdemu użytkownikowi.W programie konfiguracyjnym gadżetem numer sześć, licząc od góry, jest opcja OPERATION. Kryją się pod nią funkcje, dzięki którym będzie możliwe ustalenie parametrów pracy wewnętrznych komend Directory Opusa oraz sposobu prezentacji daty, czy też katalogu. Znajdziemy tu więc możliwość przygotowania własnych ustawień komend, takich jak DELETE i COPY, a także wielu innych parametrów. Przejdźmy jednak do konkretów.

Pierwsza jest komenda COPY. Po kliknięciu nad odpowiadającym jej gadżetem, ukaże się menu, w którym można dokonać kilku zmian w sposobie działania tej właśnie komendy. Pierwsza z opcji umożliwia ustalenie, czy Directory Opus przed skopiowaniem zaznaczonych plików oraz katalogów ma wcześniej określić, czy dane te zmieszczą się na urządzeniu docelowym. Jeżeli program wykryje, że miejsca jest zbyt mało, użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem. Druga z opcji umożliwia natomiast włączenie bądź wyłączenie ustawiania bitu "archive" na kopiowanych plikach po zakończeniu wykonywania operacji. Następny zestaw opcji umożliwia wybranie związanych z plikami parametrów, które mają być kopiowane. Nazwa pliku jest oczywiście obowiązkowa, jednak już jego data, flagi bitowe oraz komentarz mogą zostać wyłączone z tego procesu. Oczywiście najczęściej używanym ustawieniem jest kopiowanie wszystkich danych, związanych z poszczególnymi plikami. Ostatni wydzielony zestaw opcji to wybór sposobu postępowania, gdy Directory Opus natrafi w katalogu docelowym na plik o tej samej nazwie, co kopiowany. Są tu cztery możliwości, kolejno: plik w katalogu docelowym jest za każdym razem kasowany, plik w katalogu docelowym zostaje zawsze nie naruszony, plik w katalogu docelowym jest kasowany tylko wtedy, gdy jest starszy niż plik źródłowy, Directory Opus pyta o pozwolenie na skasowanie pliku. Najwygodniejszym ustawieniem jest tutaj na pewno nakazanie programowi, aby za każdym razem wyświetlał requester z pytaniem o skasowanie pliku. Dzięki temu można uniknąć wielu przykrych niespodzianek.

Druga z opcji menu OPERATION to DATE FORMAT. Dzięki niej, oprócz standardowego formatu daty przyjętego w systemie Amigi, można skorzystać także z trzech innych formatów, oferowanych przez Directory Opus. Można także ustalić, czy niektóre daty mają być zastąpione ich słownymi odpowiednikami, jak "tomorrow" (jutro), "today" (dzisiaj), "yesterday" (wczoraj). Natomiast ostatnia z opcji tego podmenu to wybór dwunasto- lub dwudziestoczterogodzinnego zapisu czasu. Ustawienia te nie mają oczywiście żadnego wpływu na działanie Directory Opusa, a służą jedynie wprowadzeniu możliwości dostosowania pewnych szczegółów do własnych potrzeb.

Kolejny gadżet, DELETE, dotyczy oczywiście tej właśnie komendy. Dzięki umieszczonym w tym menu opcjom można ustawić konfigurację, w której Directory Opus będzie wyświetlał requester, wymagający od użytkownika potwierdzenia wyboru kasowania plików. Można jednak również włączyć dwa inne requestery. Jeden służący potwierdzeniu kasowania każdego z plików osobno, drugi natomiast wyświetlany przy kasowaniu wypełnionych katalogów. Ostatnia z opcji tego menu służy natomiast do włączenia machanizmu, dzięki któremu ignorowany będzie bit zabezpieczający plik przed skasowaniem. W wypadku tej opcji najlepszym chyba rozwiązaniem jest włączenie jedynie opcji, służącej potwierdzeniu użycia komendy DELETE.

Następne menu jest odpowiedzialne za korzystanie z requesterów, informujących o błędach, jak na przykład zabezpieczenie dyskietki czy błąd zapisu. Przy włączonej pierwszej opcji będą wyświetlane standardowe requestery AmigaDOS-u, gdy jest ona wyłączona, są wyświetlane na listwie informacyjnej Directory Opusa jedynie krótkie informacje o błędach. Natomiast włączenie drugiej opcji spowoduje wyświetlanie własnych requesterów programu, zawierających więcej informacji niż standardowe requestery amigowe. Te ustawienia, podobnie jak w DATE FORMAT, nie mają wpływu na działanie programu.

Pod piątym z kolei gadżetem, nazwanym GENERAL, kryje się kilka opcji, które trudno przyporządkować jakiemuś konkretnemu podmenu. Pierwsza z nich to włączenie lub wyłączenie funkcji, umożliwiającej przenoszenie plików. Za pomocą tej funkcji można szybko i sprawnie kopiować pojedyncze pliki. Stosując tę opcję, można także wywoływać niektóre komendy Directory Opusa, które automatycznie przyjmują wrzucony na nie plik jako argument. Drugi przełącznik umożliwia natomiast włączenie podawania podstawowych danych o aktualnie wybranym pliku na górnej listwie Directory Opusa, co pociąga za sobą rezygnację z podawania sumarycznej długości zaznaczonych plików. Opcja ta nie jest chyba zbyt użyteczna, ponieważ informacje o plikach są w programie podawane w oknach katalogowych. Kolejna opcja to włącznie lub wyłączenie reagowania programu na podwójne kliknięcie nad danym plikiem. Gdy opcja ta jest włączona, po takim wybraniu pliku Directory Opus zacznie realizować procedury odpowiadające danemu typowi pliku. Ostatnia z opcji z menu GENERAL to również przełącznik, tym razem obsługujący tryb, w którym Directory Opus przy użyciu strzałek przy suwakach okien katalogowych będzie automatycznie włączał dane okno lub jedynie przesunie jego zawartość.

Kolejna opcja menu OPERATION jest odpowiedzialna za sposób, w jaki Directory Opus będzie traktował ikony, przyporządkowane poszczególnym plikom i stąd jej nazwa ICONS. Gdy pierwsza z opcji, znajdujących się w tym podmenu, jest aktywna, powoduje automatyczne tworzenie wraz z każdym nowo zakładanym katalogiem odpowiedniej dla niego ikony. Dzięki temu z powodzeniem można za pomocą Directory Opusa tworzyć układy katalogów, z których łatwo korzystać można także z poziomu Workbencha. Druga opcja powoduje natomiast wykonywanie wszelkich operacji, dokonywanych na plikach, także na przyporządkowanych im ikonach. Włączenie także tej opcji sprzyja eleganckiej obsłudze katalogów, przystosowanych do wykorzystania głównie z poziomu Workbencha. Ostatnia opcja jest pod względem działania bardzo podobna do poprzedniej, z tą jednak różnicą, iż tym razem to nie wybrana komenda jest realizowana automatycznie na wybranym pliku, czy też katalogu, i jego ikonie, ale wraz z wyborem pliku czy katalogu automatycznie wybierana jest jego ikona. Wybór ten można oczywiście zmienić i w ten sposób uniknąć wykonania danej operacji także na ikonie.

Kolejna opcja, nazwana LIST FORMAT, jest chyba największa z opcji menu OPERATION. Umożliwia ona dowolne skonfigurowanie informacji o danym pliku, jakie są podawane w obu oknach katalogowych Directory Opusa. Dzięki gadżetowi LEFT WINDOW/RIGHT WINDOW możliwe jest osobne skonfigurowanie każdego z okien katalogowych. Dla każdego z nich można przede wszystkim zdefiniować takie parametry, jak: maksymalna liczba liter w nazwie wyświetlanego pliku, maksymalna długość jego komentarza oraz typu. Dwa okienka umieszczone w tym menu służą natomiast do wybrania odpowiedniej konfiguracji katalogu. Do wyboru mamy takie składniki, jak: nazwa pliku, jego rozmiar, flagi, data stworzenia, komentarz oraz typ. Za pomocą znaczka (ptaszka) można w dolnym okienku zaznaczyć, według jakiego klucza ma być sortowany katalog. W prawym dolnym rogu umieszczony został gadżet, służący do określenia, jak Directory Opus ma postępować z katalogami, zawierającymi zarówno pliki, jak i katalogi. Chodzi tutaj głównie o sposób ułożenia katalogów względem plików. Dostępne są trzy sposoby: najpierw katalogi, najpierw pliki oraz pliki i katalogi razem.

Ostatni gadżet w menu OPERATION został nazwany UPDATE. Umieszczono tutaj kilka opcji, określających rodzaj informacji, podawanych podczas wykonywania takich komend, jak COPY, DELETE, czy też MOVE. Po pierwsze więc znajdzimy tu dwie opcje, które określają, czy podczas kopiowaia wyświetlany będzie jedynie wskaźnik, informujący o przebiegu całej operacji, czy też ma być również pokazany wskaźnik dla każdego pliku osobno. Można oczywiście wyłączyć lub włączyć oba wskaźniki, a także korzystać tylko z jednego z nich. Dalsze opcje umożliwiają kolejno: ustawienie sposobu wyświetlania plików na listwie informacyjnej Directory Opusa (na środku lub z wyrównaniem do lewej strony ekranu), włączenie lub wyłączenie przesuwania okna katalogowego w miarę postępu w wykonywaniu danej operacji na zbiorze plików, nakazanie programowi odświeżania ilości wolnego miejsca na danym urządzeniu po wykonaniu całej operacji lub też po skopiowaniu czy skasowaniu każdego z plików. Przedostatnia opcja daje możliwość skorzystania z procedury StartNotify() systemu 2.0/3.0, która informuje Directory Opus o zmianie, dokonanej przez inny program w wyświetlanym przez niego katalogu. Directory Opus ponownie przeczyta wtedy zawartość tego katalogu. Ostatnia pozycja menu UPDATE umożliwia natomiast ustawienie sposobu przewijania katalogu przy szybkim przesunięciu suwaka. Gdy opcja ta jest wyłączona, katalog będzie przesuwany po jednym pliku, natomiast gdy jest aktywna, wyświetlony zostanie po prostu odpowiedni fragment katalogu. Warto zwrócić tutaj uwagę, iż na szybkich Amigach właściwie nie ma tu żadnej zauważalnej różnicy.

To już wszystko w tej części naszego cyklu. Tym razem, niestety, podałem jedynie garść suchych informacji, podobnie będzie również za miesiąc, przy omówieniu pozostałych dwóch opcji programu konfiguracyjnego. Trudno jest po prostu przedstawić jakiekolwiek praktyczne przykłady przy omawianiu tychże opcji. Warto jednak samemu poeksperymentować z dokonywaniem różnych ustawień.
Obiecuję jednak, iż po omówiniu wszystkich opcji programu konfiguracyjnego postaram się przedstawić kilka interesujących przykładów wykorzystania pełnej wiedzy o możliwościach programu Directory Opus.